بالانس دینامیکی

. ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻃﺮاحی ﻣﺤﻮرﻫﺎي دوار ، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ارﺗﻌﺎش اﻳﻦ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد اﺳﺖ .این دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻮري  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﻠﻮك ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر دﺳﺘﮕﺎه  ، کاربر ﺧﻮاﻫد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺘﻮازن و ﻳﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮازن در آورﻧﺪ .

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.